გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში კიდევ გვაქვს ორი ძირითადი მეთოდი, რომელიც გამოიყენებგა მასივებთან ესენია splice() და slice()

splice() მეთოდი გამოიყენება მასივში, როგორც ახალი ელემენტების ჩასამატებლად ნებისმიერ ინდექსზე, ასევე ელემენტების ამოსაღებად მასივიდან.

splice() მეთოდს პირველ პარამეტრად გადაეცემა მასივის ინდექსი მეორე პარამეტრად ელემენტების რაოდენობა რამდენიც უნდა წაიშალოს, ხოლო მესამე და დანარჩენ პარამეტრებად ელემენტები, რომლების ჩამატებაც გვინდა მასივში

მაგალითი:

let bikes = [`Kawasaki`,`Ducati`,`Suzuki`,`Yamaha`];
// ინდექსი    0     1    2    3

bikes.splice(1, 0, `Honda`, `Harley Davidson`);
console.log(bikes);
// დაიბეჭდება 
/* 

[
 'Kawasaki',
 'Honda',
 'Harley davidson',
 'Ducati',
 'Suzuki',
 'Yamaha'
]

*/

მასივის შემდეგი მეთოდია slice(), რემელიც საშუალებას გვაძლევს ამოვიღოთ მასვიდიან კონკრეტული ელემენტები.

slice() მეთოდს აქვს 2 პარამეტრი, პირველი პარამეტრი ნიშნავს ელემენტის საწყისს ინდექსს ხოლო მეორე დასასრულს.

აღსანიშნავია, რომ slice() მეთოდი არ უკეთებს მოდიფიკაციას არსებულ მასივს, ის უბრალოდ მასივიდან ამოიღებს ელემენტებს და დააბრუნებს ახალ მასივად

მაგალითი

let bikes = [`Kawasaki`,`Ducati`,`Suzuki`,`Yamaha`];
// ინდექსი    0     1    2    3
const bikes2 = bikes.slice(1, 3);

console.log(bikes2);
// დაიბეჭდება 
/*
[ 'Ducati', 'Suzuki' ]
*/

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)