გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables)

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

მოცემულ გაკვეთილში ვისაუბრებთ თუ როგორ აღიწერება ცვლადები ჯავასკრიპტში და რა თვისებებით განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან.

var ცვლადი აღინიშნავს გლობალურ ცვლადს, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენს კოდში ნებისმიერ ადგილას, მაშინ თუ ის აღწერილია ჯავასკრიპტ ფუნქციის გარეთ.

var x = 10;

function printVar() {
  console.log(x);
  // კონსოლში დაიბეჭდება 10
}

console.log(x);
// კონსოლში დაიბეჭდება 10

ზემოთ აღნიშნულ კოდში გამოყენებულია = -ის ნიშანი, რომელსაც ეწოდება მინიჭების ოპერატორი, ანუ ჩვენ x ცვლადს მივანიჭეთ 10-ის მნიშვნელობა.

იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ var ცვლადს აღვწერთ ფუნქციაში, მისი გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ფუნქციის შიგნით

function printVar() {
  var x = 10;
  console.log(x);
  // კონსოლში დაიბეჭდება 10
}

console.log(x);
// კონსოლში დაიბეჭდება შეცდომა x is not defined

ასევე შესაძლებელია var ცვლადის ხელახალი აღწერა

var x = 10;
console.log(x);
// კოსოლში დაიბეჭდება 10
var x = 15;
console.log(x);
// კონსოლში დაიბეჭდება 15

როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან ვნახეთ var ცვლადი არის გლობალური ცვლადი, რომლის გამოყენებაც შეგვიძლია ჩვენს კოდში ნებისმიერ ადგილას, თუ ის აღწერილი იქნება ფუნქციის გარეთ, ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ცვლადზე, რომელსაც ეწოდება let 

let ცვლადი არის ეგრედწოდებული block scope ტიპის რაც გულისხმობს იმას რომ ცვლადის მოქმედება ვრცელდება კოდის კონკრეტულ ბლოკში და არა მის გარეთ

block ეწოდება {} ფიგურულ ფრჩხილებში მოთავსებულ კოდს

{
  // ეს არის ბლოკი #1
  {
    // ეს არის ბლოკი #2
  }
}
function printLet() {
  let x = 10;
  if (true) {
    let x = 15;
    console.log(x);
    // კოსნოლში დაიბეჭდება 15
  }
  console.log(x);
  // კონსოლში დაიბეჭდება 10
}
printLet();

let ცვლადის ხელახალი აღწერა არ შეიძლება

let x = 10;
console.log(x);
// კონსოლში დაიბეჭდება 10
let x = 15;
// დაიბეჭდება 'x' has already been declared

let ცვლადს შეგვიძლია მივანიჭოთ ახალი მნიშვნელობა

let x = 10;
console.log(x);
// დაიბეჭდება 10
x = 15;
console.log(x)
// დაიბეჭდება 15;

ახლა კი ვისაუბროთ const ცვლადზე. const ცვლადი არის ასევე block scope ტიპის ცვლადი, მაგრამ let ისგან განსხვავდება იმით, რომ ის არის კონსტანტა და არ შეგვიძლია მისი აღწერის შემდეგ მას მივანიჭოთ სხვა მნიშვნელობა

const x = 10;
console.log(x);
// დაიბეჭდება 10
x = 15;
// დაიბეჭდება შეცდომა Assignment to constant variable;

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)