გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring)

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში გვაქვს ეგრედ წოდებული object destructuring სინტაქსი, რაც საშუალებას გვაძლევს ობიექტიდან ამოვიღოთ კონკრეტულად ის თვისებები რომლებიც გვჭირდება

მაგალითი

/* ობიექტის ინიციალიზაცია */
const user = {
    firstName: `Val`,
    lastName: `Do`,
    age: 28
}
/* ობიექტის დესტრუქტურიზაცია */
const { firstName, age } = user;
/* კონსოლში დაბეჭვდა */
console.log(firstName, age); // დაიბეჭდება: Val 28

ასევე შეგვიძილია მსგავსი სინტაქსი გამოვიყენოთ მასივებში

მაგალითი

/* მასივის ინციალიზაცია */
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
/* დესტრუქტურიზაცია */
[a, b, ...rest] = numbers;
/* კონსოლში დაბეჭვდა */
console.log(a); // დაიბეჭდება: 1
console.log(b); // დაიბეჭდება: 2
console.log(rest); // დაიბეჭდება: [ 3, 4, 5, 6 ]

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის bitwise (ბიტვაიზ) ოპერატორები JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი რა არის ჯეისონი (JSON) ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)