გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array)

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ცვლადს რომელშიც შესაძებელია შეინახოს 1-ზე მეტი მნიშვნელობა ეწოდება მასივი (Array).

მასივები გამოიყენება მაგალითად რაიმე სპეციფიური სიის შესანახად, მაგალითად აქამდე თუ ჩვენ გვინდოდა შეგვენახა მანქანების სია გვიწევდა ყოველი ახალი მანქანისთვის გვიწევდა უნიკალური ცვლადის აღწერა

მაგალითი:

let car1 = 'Ferrari';
let car2 = 'Subaru';
let car3 = 'Porsche';
....

მასივი გვაძლევს საშუალებას შევინახოთ ყველა მანქანის ბრენდის დასახელება ერთ ცვლადში, cars

მაგალითი:

let cars  = ['Ferrari', 'Subaru', 'Porsche'];

როგორც ზემოთ მაგალითშია მოყვანილი მასივის აღსაწერად მინიჭების ოპერატორის შემდეგ მნიშნველობები ჩაწერილი უნდა იყოს [-ს და ] სიმბოლოებს შორის, მასივში შესაძლებელია შევინახოთ string, number, array, objects, boolean, null, ... ტიპის მნიშვნელობები.

იმისთვის, რომ დავბეჭდოთ მასივის რომელიმე მნიშვნელობა მაგალითად 'Subaru', ამისთვის საჭიროა შემდეგი ჩანაწერი

console.log(cars[1]); // დაიბეჭდება Subaru

მასივის ინდექსაცა იწყება 0-დან ანუ Ferrari-ის ინდექსი იქნება 0, Subaru-ს ინდექსი იქნება 1, Porsche-ს ინდექსი იქნება 2

ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ მასივი არის ობიექტის პეციალური ტიპი, ასე, რომ თუ ჩვენ ვეცდებით გავარკვიოთ typeof(cars) მეთოდით, არის თუ არა ჩვენი ცვლადის ტიპი მასივი კონსოლში დაიბეჭდება object

განსხვავება ობიექტს და მასივს შორის არის ის, რომ მასივში ელემენტებზე წვდომისთვის საჭიროა ინდექსით, ხოლო ობიექტში დასახელებით.

მასივის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია array.length რომელიც აბრუნებს მასივის ზომას, ანუ რამდენ ელემენტიანია მასივი.

იმისთვის, რომ გავარკვიოთ ჩვენი ცვლადი არის თუ არა მასივი ამისთვის არსებობს 2 გზა

მაგალითი 1:

const cars = ['Ferrari', 'Lamborgini'];
console.log(Array.isArray(cars)); // დაიბეჭდება true

ასევე instanceof აბრუნებს true მნიშნველობას თუ ჩვენი ცვლადი არის მასივი

მაგალითი 2:

const cars = ['Ferrari', 'Lamborgini'];
console.log(cars instanceof Array); // დაიბეჭდება true

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)