გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის for...in ციკლი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

პროგრამირებაში არის მომენტები, როდესაც გვჭირდება დავციკლოთ დიდი ზომის ობიექტები, სწორედ ამის საშუალებას გვაძლევს for...in ციკლი.

სადემონსტრაციოთ მოდი გავიხსენოთ ობიექტებში მოყვანილი მაგალითი, სადც გვაქვს car ობეიქტი, რომელსაც აქვს რამდენიმე განსხვავებული თვისება

const car = {
  manufacturer: `Ferrari`,
  model: `La Ferrari`,
  color: `Red`,
  year: `2012`,
  price: 1000000,
}

იმისთვის რომ დავბეჭდოთ მოცემული ობიექტის თვისებები ან მნიშვნელობები ცალ ცალკე შეგვიძლია გამოვიყენოთ for...in ციკლი

for (const property in car) {
  console.log(`თვისება ${property}: მნიშვნელობა ${car[property]}`);
}

// დაიბეჭდება

/* 

თვისება manufacturer: მნიშვნელობა Ferrari
თვისება model: მნიშვნელობა La Ferrari
თვისება color: მნიშვნელობა Red
თვისება year: მნიშვნელობა 2012
თვისება price: მნიშვნელობა 1000000

*/

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)