გამოიწერე YouTube-ის არხი გამოწერა

JavaScript-ის კომენტარები

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კომენტარები ჩვენი კოდის აღსაწერად, თუ რა ფუნქციას ასრულებს, როგორ მუშაობს ან უბრალოდ მოვინიშნოთ კონკრეტული ცვლადის შესახებ ინფორმაცია

ამისთვის არსებობს ეგერდ წოდებული კომენტარები, რომლებიც ჯავასკრიპტში გვაქვს 2 სახის

 • ერთხაზიანი კომენტარები (single line comments)
 • მრავალხაზიანი კომენტარები (multi-line comments)

ერთხაზინი კომეტნარი იწყება // ორი მარჯვნინვ დახრილი სიმბოლოთი, ეგრედ წოდებული forward slash-ით.

ნებისმიერი ტექსტი რომელიც დაწერილი იქნება // სიმბოლოების მარჯვნივ არ შესრულდება ჯავასკრიპტის მიერ.

ნიმუში:

let x = 10; // მე ვარ კომენტარი
let y = 15;
// მე ვარ კომენტარი
let z = x + y;

console.log(x);

რაც შეეხება მრავალ ხაზიან კომენტარს ისინი იწყება /* სიმბოლოებით და სრულდება */ სიმბოლოთი

ნიმუში:

/* 
  მე ვარ მრავალ
  ხაზიანი
  კომენტარი
  რომელიც არ სრულდება
  ჯავასკრიპტის მიერ
*/

let x = 10;
let y = 15;
let z = x + y;

console.log(x);

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში