გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის?

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

როდესაც ვებ აპლიაკიას ვაწყობთ ჯავასკრიპტის დახმარებით ჩვენს კოდში აუცილებლად დაგვჭირდება ფუნქციები, რომლებიც გამეორდება და შეასრულებენ ჩვენს მიერ დაწერილ ლოგიკას.

ჯავასკრიპტში ფუნქციები თავიდან გვარიდებს კონკრეტული ლოგიკის დუბლიკაციებს.

ჯავასკრიპში ასევე არსეობობს ჩაშენებული ფუნქციები, რომლებიც ასრულებენ გარკვეულ დავალებას ჩვენთვის, მაგალითად ასეთი ფუნქციებია: parseInt(arg);, parseFloat(arg); მოცემული ფუნქციები განკუთვნილია string ტიპის ცვლადების number ტიპში კონვერტაციისთვის

ფუნქციის აღწერა:

იმისთვის, რომ ჯავასკრიპტში აღვწეროთ ფუნქცია ამისთვის არსებობს სპეციალური საკვანძო სიტყვა function რომელსაც მოსდევს ამ ფუნქციის დასახელება და მისი პარამეტრები

function greet() {
    console.log(`Hello world! 👋`);
}

ზემოთ მოცემულ მაგალითში ფუნქციის საკვანძო სიტყვა არის function, greet არის ფუნქციის სახელი ხოლო () -სიმბოლოები აღნიშნავს ფუნქციის პარამეტრებს, {} ფრჩხილებს შორის მოთავსებული კოდი არის ფუნქციის ბლოკი

იმისთვის, რომ ჩვენი ფუნქცია შესრულდეს აუცილებელია გამოვიძახოთ ის greet(); მისი სახელის მეშვეობით

მაგალითი:

function greet() {
    console.log(`Hello world! 👋`);
}
greet(); // დაიბეჭდება Hello world! 👋

ჯავასკრიპტის ფუნქციას ასევე აქვს პარამეტრები რომლებიც მოთავსებულია () სიმბოლოებს შორის

მაგალითი:

function greet(parameter1, parameter2) {
    console.log(`👋 ${parameter1} ${parameter2}! `);
}
greet('Val', 'Do'); // დაიბეჭდება 👋 Val Do

როგორც ზემოთ მაგალითშია მოყვანილი ფუნქციის გამოძახებისას greet('Val', 'Do'); დავინახეთ, რომ 'Val' არგუმენტი მიენიჭა parameter1, ხოლო 'Do' არგუმენტი მიენიჭა parameter2-ს

ფუნქციაში ასევე გვაქვს return statement, რომელიც აბრუნებს რაიმე მნიშვნელობას და გამოვდივართ ფუნქციის შესრულებიდან

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 4

ვალერი ხარიტონაშვილი
11/11/2022, 11:46:45

node -v დაწერე აბა კონსოლში

Levani Kakhidze
11/11/2022, 08:48:20

კი, საიტიდან გადმოვწერე 19 ვერსია და დავაინსტარირე

 

ვალერი ხარიტონაშვილი
10/11/2022, 06:06:25

node დააყენე?

Levani Kakhidze
10/11/2022, 05:46:01

ტერმინალიდან კონსოლს კომპილაციას ვერ ვუკეთებ და როგორ უნდა ვქნა?

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)