გამოიწერე YouTube-ის არხი გამოწერა

JavaScript-ის while და do while ციკლები

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში გვაქვს კიდევ ერთი ციკლის ტიპი while რომელიც მუშაობს დაახლოვებით იგივენაირად, როგორც წინა გაკვეთილებში ახსნილი for ციკლები, მაგრამ მას აქვს ასევე განსხვავებები, რომლებიც გულისხმობს i იტერატორის მდებარეობას.

for ციკლში იტერატორი გვქონდა () სიმბოლოებს შორის, ხოლო while ციკლში ()  სიმბოლოებში მხოლოდ მოქცეულია ციკლის პირობა.

while ციკლის მაგალითი:

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Subaru`, `Opel`];
// ინდექსები   0     1     2    3   

let i = 0;

while (i < cars.length) {
  console.log(cars[i]);
}

// დაიბეჭდება cars მასივში არსებული ყველა ელემენტი

do while ციკლის მაგალითი:

let i = 20;

do {
  console.log(`Hello`);
}
while( i < 10 );

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში