გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის Set მეთოდი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში არსებობს კიდევ ერთი მეთოდი სეტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მასში შევინახოთ უნიკალური ჩანაწერები მისი სახელია Set 

როგორ შევქმნათ Set

 სეტის შექმნა შეიძლება შემდეგნაირად:

  • გადავცეთ მასივი new Set()-ს;
  • სეტის შექმნის შემდეგ შეგვიძლია დავამატოთ ახალი ჩანაწერები სეტს add() მეთოდის დახმარებით
// სეტის შექმნა
const cars = new Set([`Ferrari`, `Porsche`, `Subaru`]);

// ახალი ელემენტის დამატება
cars.add(`BMW`);

// სეტის ელემენტების დაბეჭვდა
cars.forEach(car => {
    console.log(car);
});

სეტის მეთოდების სია

მეთოდი აღწერა
new Set(); სეტის შექმნა
add(); ახალი ელემენტის დამატება სეტში
delete(); ელემენტის წაშლა სეტიდან
has(); შემოწმება, არის თუ არა სეტში ელემენტი. (აბრუნებს ბულეანს true ან false)
size; აბრუნებს სეტის სიგრძეს
values(); აბრუნებს იტერატორს, ყველა ელემენტით, რომელიც შენახულია სეტში

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)