გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში, ისევე, როგორც სხვა პროგრამირების ენებში საჭირო რაიმე მნიშვნელობის ერთმანეთთან შედარება, მაგალითად 10 მეტია თუ არა რაიმე რიცხვზე და ა.შ.

ჯავასკრიპტის შედარების ოპრატორით შეგვიძლია კონკრეტული შედარების გატესტვა და დადგენა მისი ჭეშმარიტების ან მცდარობის true ან false

მაგალითისთვის აღვწეროთ ცვლადი const x = 10; და დავადგინოთ მისი მნიშვნელობები კონკრეტულ მაგალითებთან მიმართებაში

ოპერატორი აღწერა შედარება აბრუნებს
== უდრის

x == 8;

x == 10;

x == '10';

false;

true;

true;

=== უდრის როგორც მნიშნველობას ასევე ტიპს

x == 10;

x == '10';

true;

false;

!= არ უდრის

x != 8;

true;
!== არ უდრის როგორც ტიპი ასევე მნიშვნელობა

x !== 10;

x !== '10';

x !== 8;

false;

true;

true;

> მეტი ვიდრე

x > 20;

false;

< ნაკლები ვიდრე

x < 20;

true;

>= მეტია ან ტოლია

x >= 20;

false;

<= ნაკლებია ან ტოლია

x <= 20;

true;

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 2

ვალერი ხარიტონაშვილი
23/08/2023, 06:33:41

ერთი ტოლობა ნიშნავს მინიჭებას, ორი ტოლობა ადარებს ერთმანეთს მის მარცხნივ და მარჯვნივ არსებულ მნიშვნელობებს (ანუ ტოლია თუ არა)

Giorgi Meqvabishvili
21/08/2023, 05:50:31

1 ტოლობასა და 2 ტოლობას შორის განსხვავება რა არის მაინც ვერ მივხვდი იქნებ ამიხსნა

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)