გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის switch ოპერატორი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

როგორც წინა გაკვეთილში ვახსენეთ, ჯავასკრიპტში არის ასევე switch შედარების ოპერატორი, რომლის შესრულებაც დამოკიდებულია სხვადასხვა პირობებზე

მაგალითი:

switch(პირობა) {
 case x:
  // კოდის ბლოკი
  break;
 case y:
  // კოდის ბლოკი
  break;
 default:
  // კოდის ბლოკი
} 

break; საკვანძო სიტყვა წყვეტს ფუნქციის შესრულებას იმ შემთხვევაში თუ პირობის დამთხვევა დაფიქსირდება.

default: საკვანძო სიტყვა სრულდება მაშინ, როდესაც switch ბლოკში არც ერთი პირობა არ დაემთხვევა

swicth ბლოკის შედარების ოპერატორები განისაზღვრება მკაცრად, რაც გულისხმობს, რომ ცვლადის და შედარების ტიპი, ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს

მაგალითი:

let x = "0";
switch (x) {
 case 0:
  console.log("გათიშვა");
  break;
 case 1:
  console.log("ჩართვა");
  break;
 default:
  console.log("მნიშვნელობა არ მოიძებნა"); // ✅ დაიბეჭდება ეს მნიშვნელობა
} 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 2

ვალერი ხარიტონაშვილი
23/08/2023, 06:34:33

ცალკე ლექციაა ისრიან ფუნქციაზე და გადახედე

Giorgi Meqvabishvili
22/08/2023, 01:39:33

ანუ => რო უწერ ტექსტის შემდეგ უკვე ფუნქციად ითვლება ხო?

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)