გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

დღევანდელ გაკვეთილში ვისწავლით ES2018-ის ერთერთ ოპერატორს, სახელად spread.

spread ოპერატორი გამოიყენება ობიექტების ან მასივების გაერთიანების ან კლონირებისთვის, მისი სინტაქსი შესაძლოა გეცნოთ კიდეც, spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში აღინიშნება სამი წერტილით ... 

პირველ მაგალითში ვცადოთ 2 მასივის გაერთიანება

const sportCars = ['Ferrari', 'Lamborgini', 'Porsche'];
const familyCars = ['Toyota', 'Honda', 'Audi'];

const mergedCars = [...sportCars, ...familyCars];

console.log(mergedCars);
// დაიბეჭდება ['Ferrari','Lamborghini','Porsche','Toyota','Honda','Audi'];

spread ოპერატორის გამოყენება ასევე შეგვიძლია ობიექტებთან მიმართებაში

const car = {
  name: 'Ferrari',
  country: 'Italy'
}
const features = {
  color: 'Red',
  type: 'Hyper car'
}

const merged = {
  ...car,
  ...features
}

console.log(merged);
// დაიბეჭდება { name: 'Ferrary', country: 'Italy', color: 'Red', type: 'Hyper car' }

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)