გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ერთ-ერთი პოპულარული და ხშირად გამოყენებული ოპერატორია ე.წ. სამელუის ანუ Ternary ოპერატრი, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია, მარტივად მოვახდინოთ რაიმე მნიშვნელობების შედარება

მოდი განვიხილოთ მაგალითი

const x = 5;
const y = 10;

if (x == y) {
    console.log('x ტოლია y-ის')
}
else {
    console.log('x არ არის ტოლი y-ის')
}

ზემოთ მოცემული მაგალითით უბრალოდ ვცდილობთ დავადგინოთ არის თუ არა x ცვლადში მინიჭებული მნიშვნელობა y ცვლადში მინიჭებული მნიშვნელობის ტოლი.

მოცემულ მაგალითში ვიყენებთ if else შედარების ოპერატორებს.

ternary ოპერატორის დახმარებით შევძლებთ იგივე პირობა მარტივად, შემოკლებული გზით ჩავწეროთ.

მაგალითი

console.log(x == y ? 'x ტოლია y-ის' : 'x არ არის ტოლი y-ის')

მოდი გავარჩიოთ ზემოთ მოცემული მაგალითი.

Ternary ოპერატორის პირველი ნაწილი წარმოადგენს პირობას, ანუ შედარებას. იმ შემთხვევაში თუ პირობა აბრუნებს ჭეშმარიტებას ანუ (true) მნიშვნელობას დაიბეჭდება კითხვის ნიშნის შემდგომი ჩანაწერი, მაგალითიშ შემთხვევაში x ტოლია y-ის ხოლო თუ პირობა აბრუნებს მცდარ მნიშვნელობას, ანუ (false)-ს, დაიბეჭდება ორი წერტილის შემდგომი ჩანაწერი ანუ x არ არის ტოლი y-ის

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის bitwise (ბიტვაიზ) ოპერატორები JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი რა არის ჯეისონი (JSON) ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)