გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში მასივსზე შეგვიძლია მრავალი ოპერაციის ჩატარება, ჩაშენებული მეთოდების დახმარებით

მასივის string ტიპად კონვერტაცია

const cars = [`Ferrari`, `Lamborgini`, `Porsche`];
console.log(cars.toString); // დაიბეჭდება Ferrari,Lamborgini,Porsche

მასივის string ტიპად კოვერტაცია, რომლის დროსაც ელემენტებს შორის შეგვიძლია სიმობოლოების ჩამატება

const cars = [`Ferrari`, `Lamborgini`, `Porsche`];
console.log(cars.join('👋')); // დაიბეჭდება Ferrari👋Lamborgini👋Porsche

ბოლო ელემენტის ამოღება

const cars = [`Ferrari`, `Lamborgini`, `Porsche`];
cars.pop();
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'Ferrari', 'Lamborgini' ]

ელემენტის ჩამატება მასივის ბოლოში

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
cars.push(`BMW`);
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'Ferrari', 'Lamborghini', 'Porsche', 'BMW' ]

ელემენტის ამოღება მასივის დასაწყისიდან

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
cars.shift();
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'Lamborghini', 'Porsche' ]

ელემენტის ჩამატება მასივის დასაწყისში

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
cars.unshift(`BMW`);
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'BMW', 'Ferrari', 'Lamborghini', 'Porsche' ]

რამდენიმე მასივის გაერთიანება

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
const trucks = [`Man`, `Volvo`, `Scania`];
const bikes = [`Suzuki`, `Honda`, `Kawasaki`];

const all = cars.concat(trucks, bikes);
console.log(all);

/* დაიბეჭდება
[
 'Ferrari', 'Lamborghini',
 'Porsche', 'Man',
 'Volvo',  'Scania',
 'Suzuki',  'Honda',
 'Kawasaki'
]
*/

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის bitwise (ბიტვაიზ) ოპერატორები JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი რა არის ჯეისონი (JSON) ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)