გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის arrow function

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

arrow functions (ისრიანი ფუნქციები) ჯავასკრიპტში წარმოდგენილი იქნა ES6 სტანდარტთან ერთად, ვინაიდან ქართულ ენაზე რთულად გამოსათქმელია ჯობს გაკვეთილის დასაწყისში შევთანხმდეთ, რომ arrow functions გამოვიყენებ, ისრიანი ფუნქციის მაგივრად.

arrow functions გვაძლევს საშუალებას, ჩავწეროთ მოკლედ ფუნქციის სიტნაქსი;

მაგალითი:

// ტრადიციული ანონიმური ფუნქცია
function (a) {
    return a + 100;
}

// 1. ამოვიღებთ საკვანზო სიტყვას "function" და ვსვავთ ისარს => პარამეტრების და ფუნქციის ბლოკს შორის () => {}
(a) => {
    return a + 100;
}

// 2. ვიღებთ ფუნქციის ტანიდან {} სიმბოლოებს, ასევე საკვანძო სიტყვას return;
(a) => a + 100;

// 3. ვიღებთ პარამეტრების () სიმბოლოებს
a => a + 100;

მაგალითი:

// ტრადიციული ანონიმური ფუნქცია
function (a, b){
  let chuck = 42;
  return a + b + chuck;
}

// Arrow Function
(a, b) => {
  let chuck = 42;
  return a + b + chuck;
}

მაგალითი:

// ტრადიციული სახელიანი ფუნქცია
function bob (a){
  return a + 100;
}

// Arrow Function
let bob = a => a + 100;

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 1

George George
21/03/2023, 03:11:30

💯

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)