გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში კლასები საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავირიდოთ კოდის დუბლიკაცია და ფუნქციონალი რომელიც ერთ კლასშია გამოვიყენოთ მეორე კლასში, სწორედ ამას ეწოდება ე.წ. inheritence

მაგალითი:

// მშობელი (მთავარი) კლასი
class User {
  constructor(firstName, lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }
}
// შვილი კლასი
class Student extends User {
  constructor(firstName, lastName, grade) {
    super(firstName, lastName); // super მეთოდი აღნიშნავს მშობელი კლასის კონსტრუქტორს
    this.grade = grade;
  }
}

// ობიექტების ინიციალიზაცია
const valDo = new User('Val', 'Do');
const studentValDo = new Student('Val', 'Do', 85);

// კონსოლში ლოგირება
console.log(valDo);
console.log(studentValDo);

// დაიბეჭდება
User { firstName: 'Val', lastName: 'Do' }
Student { firstName: 'Val', lastName: 'Do', grade: 85 }

იმისათვის რომ User კლასის კონსტრუქტორი გამოვიყენოთ Student კლასში საჭიროა კლასის აღწერისას გამოვიყენოთ extends  საკვანძო სიტყვა რომლის შემდეგაც აუცილებლად უნდა მოდიოდეს მშობელი კლასი, ამ შემთხვევაში User კლასი

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)