გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ისევე, როგორც პროგრამირების სხვადასხვა ენებში გვაქვს პირობითი ოპერატორები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი კოდი სხვადასხვა პირობის შემთხვევაში შესრულდება სხვადასხვანაირად

მოცემული პირობის აღსაწერად გამოიწერება if საკვანძო სიტყვა (keyword) რომელსაც მოსდევს პირობა, ხოლო შემდეგ მოდის უკვე იმ კოდის ბლოკი, რომელიც უნდა შესრულდეს

მაგალითი:

if (პირობა) {
 // კოდის ბლოკი, რომელიც შესრულდება იმ შემთხვევაში თუ პირობა აბრუნებს true მნიშვნელობას
} 

იმ შემთხვევაში თუ if ბლოკის პირობა არ სრულდება ჩვენ შეგვიძია შევასრულოთ კოდის განსხვავებული ლოგიკა, რა დროსაც შემოდის else საკვანძო სიტყვა (keyword)

მაგალითი:

if (პირობა) {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა აბრუნებს true მნიშნველობას
} else {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა აბრუნებს false მნიშნველობას
}

ჯავასკრიპტში ასევე გვაქვს else if(პირობა) ბლოკი

მაგალითი:

if (პირობა 1) {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა 1 აბრუნებს true მნიშვნელობას
} else if (პირობა 2) {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა 1 აბრუნებს false მნიშვნელობას, ხოლო პირობა 2 true-ს
} else {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა 1 და პირობა 2 აბრუნებს false მნიშვნელობას
}

ჩავთვალოთ რომ ჩვენმა პროგრამამ გვინდა დაბეჭდოს კონსოლში წინადადება მეტია 10-ზე, იმ შემთხვევაში თუ რიცხვი მეტი იქნება 10-ზე, ხოლო ნაკლები 10-ზე, თუ რიცხვი იქნება 10-ზე ნაკლები და ტოლი თუ რიცხვი ტოლი იქნება 10-ის

მაგალითი:

const sample = x => {
  if (x > 10) {
    console.log(`${x} მეტია 10-ზე`);
  }
  else if(x == 10) {
    console.log(`${x} ტოლია 10-ის`);
  }
  else {
    console.log(`${x} ნაკლებია 10-ზე`);
  }
}

sample(15);

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)