გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში boolean წარმოადგენს 2 მნიშვნელობას ესენია true ან false

ხშირად პროგრამირებაში ჩვენ მხოლოდ გვჭირდება ცვლადი, რომელსაც ექნება მხოლოდ 2 მნიშვნელობა სწორედ ამაში გამოიყენება boolean

ჯავასკრიპტში არსებობს Boolean() ფუნქცია, რომლის მეშვებოითაც შეგვიძლია დავადგინოთ მოცემული პირობა არის თუ არა true ან false

ქართულად, რომ გადავთარგმნოთ true-ს შეესაბამება ჭეშმარიტი, ხოლო false-ს მცდარი სიტყვიერი მნიშვნელობები.

მაგალითისთვის თუ გვაქვს შემდეგი პირობა 10 > 9 და გვაინტერესებს არის თუ არა ჭეშმარიტი, ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ფუნქცია

მაგალითი:

console.log(Boolean(10 > 9)); // დაიბეჭდება true

ჯავასკრიპტში ყველაფერს რასაც აქვს მინიჭებული რაიმე მნიშვნელობა აბრუნებს true-ს ხოლო რასაც არ აქვს მინიჭებული აბრუნებს false-ს

ასევე ცვლადი, რომელსაც მინიჭებული აქვს 0 მაგალითად let x = 0; დააბრუნებს false მნიშნველობას

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)