გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ისევე, როგორც უმეტესობა პროგრამირების ენებში გვაქვს სახელების შეთანხმებები, ინგლისურად name conventions

ძირითადი შეთანხმებები არის რამდენიმე სახის ესენია

Camel case

მსგავსი შეთანხმებისას მოქმედებს შემდეგი წესი, ყოველი პირველი სიტყვა იწყება ლათინური პატარა ასოებით, ხოლო ყოველი შემდეგი დიდი ლთინური ასოთი მაგალითად firstName მსგავსი შეთანხმება უნდა გამოვიყენოთ

ცვლადების, ობეიქტების, პარამეტრების, ფუნქციების, მეთოდების აღსაწერად.

ცვლადების მაგალითი

// ⛔️ ცუდი
var dogname = 'Droopy'; 
// ⛔️ ცუდი
var dog_name = 'Droopy'; 
// ⛔️ ცუდი
var DOGNAME = ‘Droopy’; 
// ⛔️ ცუდი
var DOG_NAME = 'Droopy'; 
// ✅ კარგი
var dogName = 'Droopy';

ფუნქციების მაგალითი

ფუნქციის სახელი უნდა აღწერდეს თუ რას ასრულებს ის

// ⛔️ ცუდი
function name(dogName, ownerName) { 
  return '${dogName} ${ownerName}';
}

// ✅ კარგი
function getName(dogName, ownerName) { 
  return '${dogName} ${ownerName}';
}

Boolean ტიპის ცვლადების მაგალითი

// ⛔️ ცუდი
var bark = false;
// ✅ კარგი
var isBark = false;
// ⛔️ ცუდი
var ideal = true;
// ✅ კარგი
var areIdeal = true;
// ⛔️ ცუდი
var owner = true;
// ✅ კარგი
var hasOwner = true;

კლასების მაგალითი

კლასის შექმნის და მისი ინიცირების დროს აუცილებელია გამოვიყენოთ Pascal case შეთანხმება, რაც გულისხმობს შემდეგს: კლასის აღწერის ყოველი სიტყვა იწყება დიდი ლათინური ასოებით მაგალითად DogCartoon

class DogCartoon { 
  constructor(dogName, ownerName) { 
    this.dogName = dogName; 
    this.ownerName = ownerName; 
  }
}

var cartoon = new DogCartoon('Scooby-Doo', 'Shaggy');

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)