გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტის ერთე-რთი მოთოდია .indexOf() რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია გავიგოთ ელემენტის ინდექსი კონკრეტულ მასივში.

indexOf() მეთოდი

მაგალითისთვის შეგვიძლია შევქმნათ beasts მასივი, რომელშიც შენახული იქნება კონკრეტული ცხოველები და ვეცადოთ გავიგოთ რომელიმე კონკრეტული ცხოველის ინდექსი beast მასივში

მაგალითი:

const beasts = ['ant', 'bison', 'camel', 'duck', 'bison'];

console.log(beasts.indexOf('bison'));
// დაიბეჭდება: 1

// Start from index 2
console.log(beasts.indexOf('bison', 2));
// დაიბეჭდება: 4

console.log(beasts.indexOf('giraffe'));
// დაიბეჭდება: -1

.indexOf() მეთოდს შეგვიძლია გადავცეთ ერთი მთავარი პარამეტრი ხოლო მეორე დამატებითი პარამეტრი (რომელიც შეგვიძლია გვქონდეს შეგვიძლია არა).

მაგალითი:

indexOf(მოსაძებნი ელემენტი)
indexOf(მოსაძებნი ელემენტი, მოძებნის დაწყების ინდექსი)

ზემოთ მოცემულ მაგალითში, პირველი პარამეტრი წარმოადგენს ელემენტს, რომლის ინდექსის გაგებაც გვინდა, ხოლო მეორე პარამეტრი წარმოადგენს, თუ რომელი ინდექსიდან გვინდა დავიწყოთ ელემენტის ინდექსის გაგება.

.indexOf() მეთოდის გამოყენება ასევე თავისუფლად შეგვიძლია string ტიპის მონაცემებთან

let text = "Hello world, welcome to the universe.";
text.indexOf("a");
// დაიბეჭდება: -1

ყურადღება!!! იმ შემთხვევაში თუ მასივში არცერთ ინდექსს არ ემთხვევა .indexOf()-ში გადაცემული მნიშვნელობა მეთოდი დააბრუნებს -1

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)