გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში საშუალება გვაქვს შევქმნათ კლასები, ისევე როგორც სხვა პროგრამირების ენებში, მაგრამ აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ჯავასკრიპტი არ არის კლასებზე დაფუძნებული ობიექტზე ორიენტირებული ენა, მაგრამ ის მაინც გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების *პატერნი

ჯავასკრიპტში კლასები წარმოადგენენ შაბლონს ობიექტის შესაქმნელად, ჯავასკრიპტის კლასები თავისი ბუნებით არიან "სპეციალური ფუნქციები".

ჯავასკრიპტში კლასის აღსაწერად გამოიყენება სპეციალური საკვანძო სიტყვა class რომელსაც მოსდევს უკვე კლასის დასახელება pascal case-ით მაგალითად User და შემდეგ მისი ტანი {} სიმბოლოებში

class User {
  // ფუნქციის ტანი
}

ჯავასკრიპტში კლასის აღწერა შეგვიძლია ორნაირად class declaration და class expressions-ით

class declaration მაგალითი:

class Rectangle {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
}

class expressions მაგალითი:

// unnamed
let Rectangle = class {
 constructor(height, width) {
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
};
console.log(Rectangle.name);
// output: "Rectangle"

ჯავასკრიპტის კლასში გვაქვს სპეციალური მეთოდი constructor() {} რომელიც კლასში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება იყოს აღწერილი, constructor() მეთოდის დახმარებით კლასში ხდება ობექტის ინიციალიზაცია

* პატერნი - კანონზომიერება, მოდელი, მსგავსება

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)