გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი

ჯავასკრიპტში საშუალება გვაქვს შევქმნათ კლასები, ისევე როგორც სხვა პროგრამირების ენებში, მაგრამ აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ჯავასკრიპტი არ არის კლასებზე დაფუძნებული ობიექტზე ორიენტირებული ენა, მაგრამ ის მაინც გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების *პატერნი

ჯავასკრიპტში კლასები წარმოადგენენ შაბლონს ობიექტის შესაქმნელად, ჯავასკრიპტის კლასები თავისი ბუნებით არიან "სპეციალური ფუნქციები".

ჯავასკრიპტში კლასის აღსაწერად გამოიყენება სპეციალური საკვანძო სიტყვა class რომელსაც მოსდევს უკვე კლასის დასახელება pascal case-ით მაგალითად User და შემდეგ მისი ტანი {} სიმბოლოებში

class User {
  // ფუნქციის ტანი
}

ჯავასკრიპტში კლასის აღწერა შეგვიძლია ორნაირად class declaration და class expressions-ით

class declaration მაგალითი:

class Rectangle {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
}

class expressions მაგალითი:

// unnamed
let Rectangle = class {
 constructor(height, width) {
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
};
console.log(Rectangle.name);
// output: "Rectangle"

ჯავასკრიპტის კლასში გვაქვს სპეციალური მეთოდი constructor() {} რომელიც კლასში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება იყოს აღწერილი, constructor() მეთოდის დახმარებით კლასში ხდება ობექტის ინიციალიზაცია

* პატერნი - კანონზომიერება, მოდელი, მსგავსება

კურსში შემავალი თემები

🔗 javascript🔗 js

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით