გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ხშირად გვაქვს ასინქრონულობის საჭიროება, მაგალითად მონაცმეთა ბაზიდან ინფორმაციის მიღება და მისი შემდგომი დამუშავება, სწორედ მსგავსი ასინქრონული ტიპის ოპერაციებისთვის გამოიყენება ჯავასკრიპტში Promise-ები

მაგალითი:

let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  // კოდის შესრულების პროცედურა, რომელსაც სჭირდება გარკვეული დრო

  resolve(`success`); // თუ კოდი შესრულდა წარმატებით
  reject(`failure`); // თუ კოდი არ შესრულდა წარმატებით
});

promise
  .then(value => { /* თუ კოდი შესრულდა წარმატებით value პარამეტრის მნიშვნელობა იქნება success */ })
  .catch(error => { /* თუ კოდი არ შესრულდა წარმატებით error პარამეტრის მნიშვნელობა იქნება failure */ });

ასევე შეგვიძლია ერთდროულად მოვუსმინოთ რამდენიმე promise-ს

მაგალითი:

let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  if (1 < 2) {
    resolve('success');
    return;
  }
  reject('error');
});

let promise2 = new Promise((resolve, reject) => {
  if (1 < 2) {
    resolve('success 2');
    return;
  }
  reject('error');
});

Promise.all([promise, promise2])
  .then(res => console.log(res)) // დაიბეჭდება [ 'success', 'success 2' ]
  .catch(err => console.log(err))

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)