გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number

ჯავასკრიპტის ცვლადში შესაძლებელია შეინახოს არა ერთი ტიპის ინფორმაცია, როგორებიცაა მაგალითად: რიცხვები, სიმბოლოები, ობიექტები და ა.შ. (string, number, objects)

დღევანდელ გაკვეთილში ვისაუბრებთ 2 ტიპზე, რომლებიცა string და number 

ჯავასკრიპტს აქვს დინამიური ტიპები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცვლადში შეგვიძლია შევინახოთ როგორც string ასევე number ტიპის ინფორმაცია

let x;      // x არის undefined
x = 5;      // x არის Number
x = "John";   // x არის String 

ახლა კი გადავიდეთ string ტიპის ინფორმაციაზე და გავარჩიოთ. string არის 0 ან მეტი სიმბოლო ეგრედ წოდებულ ორმაგ, ან ერთმაგ ბრჭყალებს შორის

let name = "Val do"; // ორმაგი ბრჭყალები
let name = 'Val do'; // ერთმაგი ბრჭყალები

ჩვენ ასევე შეგვიძლია ბრჭყალების გამოყენება ჩვენს string -ში მთავარია არ ემთხვეოდეს გარე ბრჭყალებს

let sample = "It's me";
let sample = "I'm 'Val Do'";
let sample = 'I am "Val Do"';

იმისთვის თუ გვინდა, რომ მაინც გამოვიყენოთ მაგალითად ორმაგ ბრჭყალებში კიდევ ორმაგი ბრჭყალები ამისთვის არსებობს ეგრედ წოდებული backslash escape character

კოდი შედეგი აღწერა
\' ' ერთმაგი ბრჭყალი
\" " ორმაგი ბრჭყალი
\\ \ დახრილი ხაზი
let text = 'It\'s me.'; // დაიბეჭდება It's me
let text = "We are \"Kartvelebi\" from Georgia"; // დაიბეჭდება We are "Kartvelebi" from Georgia
let text = "The character \\ is called backslash."; // დაიბეჭდება The character \ is called backslash

ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ტიპზე number. მოცემული ტიპი წარმოადგენს რიცხვებს, რომლებზეც უკვე შეგვიძლია ვაწარმოოთ არითმეტიკული ოპერაციები მაგალითად შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და ა.შ.

let x = 5; // ცვლადი არის number ტიპის
let p = 3.14; // ცვლადი არის number ტიპის
let z = x + p; // ცვლადი არის number ტიპის

console.log(z); // დაიბეჭდება 8.14 

ასევე შეგვიძლია ძალიან დიდი რიცხვები ჩავწეროთ სამეცნიერო ფორმატში

let x = 123e5;  // 12300000
let y = 123e-5;  // 0.00123 

არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთისგან string და number ტიპის ცვლადები, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვცდით string-ის ტიპის ცვლადს მივუმატოთ number ტიპის ცვლადი მივიღებთ განსხვავებულ შედეგს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენი string-ის ცვლადი უბრალოდ მიდგმება გვერდით number ტიპის ცვლადს

მაგალითი:

let x = 5;
let y = "10";
console.log(x + y); // დაიბეჭდება 510

მაგრამ არსებობს გამონაკლისები როდესაც ვასრულებთ გაყოფის, გამოკლების ან გამრავლების, ოპერაციებს ჯავასკრიპტი ეცდება ჩვენი string ტიპის ცვლადი დააკონვერტიროს, როგორც number და შეასრულოს ოპერაცია

მაგალითი:

let x = "100";
let y = "10";
let z = x / y; // z = 10

let x = "100";
let y = "10";
let z = x * y; // z = 1000

let x = "100";
let y = "10";
let z = x - y; // z = 90

თუ number ტიპის ცვლადის არითმეტიკული ოპერაცია ვერ შედგა სისტემა დაგვიწერს შეცდომას NaN (Not a Number)

number ტიპის ცვლადის 0-ზე გაყოფა დაგვიბრუნებს Infinity მნიშნველობას

იმისთვის თუ გვჭირდება გავარკვიოთ, რა ტიპის არის ჩვენი ცვლადი არსებობს typeof() ოპერატორი რომელსაც უნდა გადავცეთ სასურველი ცვლადი ან მნიშვნელობა

let x = 5;
let y = "5";
console.log(typeof(x)); // დაიბეჭდება "number"
console.log(typeof(y)); // დაიბეჭდება "string"

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით