გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტის ცვლადში შესაძლებელია შეინახოს არა ერთი ტიპის ინფორმაცია, როგორებიცაა მაგალითად: რიცხვები, სიმბოლოები, ობიექტები და ა.შ. (string, number, objects)

დღევანდელ გაკვეთილში ვისაუბრებთ 2 ტიპზე, რომლებიცა string და number 

ჯავასკრიპტს აქვს დინამიური ტიპები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცვლადში შეგვიძლია შევინახოთ როგორც string ასევე number ტიპის ინფორმაცია

let x;      // x არის undefined
x = 5;      // x არის Number
x = "John";   // x არის String 

ახლა კი გადავიდეთ string ტიპის ინფორმაციაზე და გავარჩიოთ. string არის 0 ან მეტი სიმბოლო ეგრედ წოდებულ ორმაგ, ან ერთმაგ ბრჭყალებს შორის

let name = "Val do"; // ორმაგი ბრჭყალები
let name = 'Val do'; // ერთმაგი ბრჭყალები

ჩვენ ასევე შეგვიძლია ბრჭყალების გამოყენება ჩვენს string -ში მთავარია არ ემთხვეოდეს გარე ბრჭყალებს

let sample = "It's me";
let sample = "I'm 'Val Do'";
let sample = 'I am "Val Do"';

იმისთვის თუ გვინდა, რომ მაინც გამოვიყენოთ მაგალითად ორმაგ ბრჭყალებში კიდევ ორმაგი ბრჭყალები ამისთვის არსებობს ეგრედ წოდებული backslash escape character

კოდი შედეგი აღწერა
\' ' ერთმაგი ბრჭყალი
\" " ორმაგი ბრჭყალი
\\ \ დახრილი ხაზი
let text = 'It\'s me.'; // დაიბეჭდება It's me
let text = "We are \"Kartvelebi\" from Georgia"; // დაიბეჭდება We are "Kartvelebi" from Georgia
let text = "The character \\ is called backslash."; // დაიბეჭდება The character \ is called backslash

ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ტიპზე number. მოცემული ტიპი წარმოადგენს რიცხვებს, რომლებზეც უკვე შეგვიძლია ვაწარმოოთ არითმეტიკული ოპერაციები მაგალითად შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და ა.შ.

let x = 5; // ცვლადი არის number ტიპის
let p = 3.14; // ცვლადი არის number ტიპის
let z = x + p; // ცვლადი არის number ტიპის

console.log(z); // დაიბეჭდება 8.14 

ასევე შეგვიძლია ძალიან დიდი რიცხვები ჩავწეროთ სამეცნიერო ფორმატში

let x = 123e5;  // 12300000
let y = 123e-5;  // 0.00123 

არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთისგან string და number ტიპის ცვლადები, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვცდით string-ის ტიპის ცვლადს მივუმატოთ number ტიპის ცვლადი მივიღებთ განსხვავებულ შედეგს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენი string-ის ცვლადი უბრალოდ მიდგმება გვერდით number ტიპის ცვლადს

მაგალითი:

let x = 5;
let y = "10";
console.log(x + y); // დაიბეჭდება 510

მაგრამ არსებობს გამონაკლისები როდესაც ვასრულებთ გაყოფის, გამოკლების ან გამრავლების, ოპერაციებს ჯავასკრიპტი ეცდება ჩვენი string ტიპის ცვლადი დააკონვერტიროს, როგორც number და შეასრულოს ოპერაცია

მაგალითი:

let x = "100";
let y = "10";
let z = x / y; // z = 10

let x = "100";
let y = "10";
let z = x * y; // z = 1000

let x = "100";
let y = "10";
let z = x - y; // z = 90

თუ number ტიპის ცვლადის არითმეტიკული ოპერაცია ვერ შედგა სისტემა დაგვიწერს შეცდომას NaN (Not a Number)

number ტიპის ცვლადის 0-ზე გაყოფა დაგვიბრუნებს Infinity მნიშნველობას

იმისთვის თუ გვჭირდება გავარკვიოთ, რა ტიპის არის ჩვენი ცვლადი არსებობს typeof() ოპერატორი რომელსაც უნდა გადავცეთ სასურველი ცვლადი ან მნიშვნელობა

let x = 5;
let y = "5";
console.log(typeof(x)); // დაიბეჭდება "number"
console.log(typeof(y)); // დაიბეჭდება "string"

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის bitwise (ბიტვაიზ) ოპერატორები JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი რა არის ჯეისონი (JSON) ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)