გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

localStorage ჯავასკრიპტში

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ნებისმიერ ბრაუზერს აქვს საშუალება მასში ლოკალურად შევინახოთ მონაცემები, ამისი ერთ-ერთი ფუნქციაა localStorage. ის საშუალებას გვაძლევს key value წყვილებში შევინახოთ ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია, რომელიც ბრაუზერში დარჩება ხელმისაწვდომი მისი დახურვის და ახლიდან გახსნის შემდეგაც კი.

მონაცემების შენახვა localStorage-ში.

localStorage.setItem('user', 'Val Do');

.setItem() მეთოდს გადაეცემა 2 პარამეტრი (key, value), რომლებიც უნდა იყოს სთრინგის ტიპის.

 

მონაცემების წაკითხვა localStorage-დან.

localStorage.getItem('user'); // დააბრუნებს  'Val Do'

.getItem() მეთოდს უნდა გადავცეთ key მნიშვნელობა, რომელიც დაგვიბრუნებს მის value-ს

 

key value წყვილის წაშლა localStorage-დან.

localStorage.removeItem('user');

.removeItem() მეთოდს უნდა გადავცეთ key მნიშვნელობა, რომელიც გვინდა რომ წაიშალოს

 

localStorage-ის გასუფთავება

localStorage.clear();

 

ობიექტის კონვერტაცია სთრინგად

const user = {
    firstName: 'Val',
    lastName: 'Do'
}

JSON.stringify(user);

 

სთრინგის კონვერტაცია ობიექტად

const user = '{"firstName":"Val","lastName":"Do"}';

JSON.parse(userFromLocalStorage);

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)