გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

TypeScript-ის ძირითადი ტიპები, (string, number, boolean, any);

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

მოცემულ გაკვეთილში ჩვენ განვიხილავთ ტაიპსკრიპტის ძირითად ტიპებს და ავღწერთ თუ რაში და როდის გამოიყენება ისინი.

 პრიმიტიული ტიპები

ჯავასკრიპტში გვაქვს 3 სახისი პრიმიტიული (primitive) ტიპები ესენია:

  • string
  • number
  • boolean

ტაპსკრიპტში გვაქვს თვითეული ტიპისთვის ცალკე გამოყოფილი ტიპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ცინასწარ ცვლადის აღწერისას შეგვიძლია მივუთითოთ თუ რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება შეინახოს მოცემულ ცვლადში.

მაგალითი:

let name: string = 'ვალერი' // string ტიპის ცვლადის ნიმუში
let age: number = 29 // number ტიპის ცვლადის ნიმუში
let isMarried: boolean = true // boolean ტიპის ცვლადის ნიმუში

მასივები

ჯავასკრიპტში ასევე შეიძლება გვქონდეს სპეციფიური ტიპის მასივი, მაგალითად მასივი, რომელშიც შენახული უნდა გვქონდეს მხოლოდ რიცხვითი ან ტექსტური მნიშნველობები, იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის მასივის ტიპი წინასწარ აღვწეროთ ტიპის ანოტაციას ეწერება [] სიმბოლოები, რაც მასივის აღმნიშვნელია

მაგალითი:

let numbers: number[] = [1, 2, 3, 4] // რიცვების მასივი
let names: string[] = ['ვალერი', 'კოტე', 'გიგა'] // ტექსტური მასივი

any

არის შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია არ ვიცოდეთ თუ რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება გახდეს ცვლადში შესანახი, ესენი შეიძლება იყოს, როგორც რიცხვითი, ასევე ტექსტური მნიშვნელობები, ანუ მაგალითად თუ გვაქვს ცვლადი სახელად x = 5; შესაძლოა ეს x ასევე მიენიჭოს ტექსტური (string) მნიშვნელობაც.

სწორედ ამ შემთხვევებისთვის ტაიპსკრიპტში არსებობს any ტიპი

მაგალითი:

let x: any = 5; // ამ შემთხვევაში x-ში შენახულია number ტიპის მნიშნველობა
x = 'ვალერი'; // ამ შემთხვევაში x-ში შენახულია string ტიპის მნიშვნელობა

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0