გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა

პირველი Hello world აპლიკაცია Angular-ში

ნებისმიერი Angular პალიკაციისთვის აუცილებელია პროექტში არსებობდეს მინიმუმ 1 root module, რომელსაც Angular CLI ავტომატურად გვიგენერირებს და მას app.module.ts ფაილის სახით ქმნის.

app.module.ts ფაილში @NgModule() დეკორატორს გადაეცემა ობიქტების მასივი, რომელიც წარმოადგენს მოდულის ე.წ. მეტა ინფორმაციას (meta data).

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
თვისება მნიშვნელობა
declarations თვისებაში შენახული უნდა იყოს components, directives, pipes-ების მასივი
 imports თვისებაში შენახული უნდა იყოს სხვა და სხვა მოდულები.
providers თვისებაში შენახული უნდა იყოს ე.წ. სერვისები
bootstrap თვისებაში შენახულია ე.წ. საწყისი view, AppComponent-ის სახით

AppComponent

პროექტის ინციალიზაციის მომენტში Angular ავტომატურად აგენერირებს ასევე 3 ფაილს ესენია

 1. app.component.html
 2. app.component.scss
 3. app.component.ts

დავიწყოთ app.component.ts ფაილის გარჩევა

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})

export class AppComponent {
 title = 'hello-world-angular';
}

მოცემულ კომპონენტში გვაქვს @Component() დეკორატორი, რომელსაც გადაეცემა ობიექტი, სადაც გვაქვს მინიმუმ 3 თვისება

 1. selector
 2. templateUrl
 3. styleUrls

selector წარმოადგენს კომპონენტსის selector-ის დასახელებას, templateUrl წარმოადგენს კომპონენტის ხილულს ნაწილს, რომელიც ბრაუზერში გამოჩნდება, ხოლო styleUrl თვისებას გადაეცემა, სტილების ფაილების მასივი

კურსში შემავალი თემები

🔗 HTML🔗 SCSS🔗 Angular🔗 typescript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით